Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

PL DE EN
klos
facebook instagram
Chata Karczowiska
Przyjazd
/
Wyjazd
/

Regulamin hotelu


REGULAMIN HOTELU „CHATA KARCZOWISKA”

Dyrekcja Hotelu „Chata Karczowiska” wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

Z przyjemnością informujemy, iż opiekunem i doradcą naszych Gości jest recepcja hotelowa.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji / wpłatę zaliczki za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2.  Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu „Chata Karczowiska”.
3.  Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.karczowiska.pl

§ 2 DOBA HOTELOWA

1.  Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2.  Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
3.  Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4.  Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji  do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5.  Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6.  Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu oraz  w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

1.  Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2.  Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3.  Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przybywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika obowiązującego w Hotelu.
4.  Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.
5.  Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
6.  Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
7.  Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailowo na adres: recepcja@karczowiska.pl, osobiście w siedzibie Hotelu „Chata Karczowiska”, 59-307 Karczowiska 4, bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej www.karczowiska.pl.
8.  Rezerwacje w Hotelu „Chata Karczowiska” zachowują ważność do godz. 19.00 planowanego dnia przyjazdu,
o ile Gość nie poinformował wcześniej o zmianie godziny przyjazdu.
9.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 4 USŁUGI

1.  Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi personelowi reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
3.  Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
4.  Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu,
- przechowanie bagażu Gościa,
- zamawianie taksówki.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.  Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez Hotel zgodnie z ofertą.
2.  Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji Hotelu wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
3.  Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę według obwiązującego cennika hotelowego.
4.  Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
5.  Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
6.  Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
7.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
8.  W przypadku zgubienia klucza bądź breloka Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł.
9.  Gość jest zobowiązany do zgłaszania w recepcji wszystkich odwiedzających go w obiekcie osób nie będących Gośćmi Hotelu. Osoby odwiedzające natomiast powinny zostawić w recepcji Hotelu dowód poświadczający tożsamość i opuścić obiekt przed 22.00.
10.  Gość zobowiązany jest zgłosić się w recepcji obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. uregulowanie należności, odebranie pokoju i zwrot klucza od pokoju).
11.  Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.  Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
2.  Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego (sejf znajduje się w Recepcji, usługa bezpłatna).
3.  Hotel dysponuje parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Gości hotelowych.
4.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub  utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.  Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2.  W przypadku nieotrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną przekazane na cele dobroczynne. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 9 REKLAMACJE

1.  Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Hotel należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia na recepcje Hotelu, która jest zobowiązana do zbadania zasadności złożonej reklamacji.
2.  Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
3.  Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.
4.  Roszczenia wobec Hotelu przedawniają się po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia pobytu.

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.  Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Restaurację „Chata Karczowiska” z siedzibą w 59-307 Karczowiska 4 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
2.  W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Wysokość kary za palenie tytoniu w pokojach jest ustalana indywidulanie przez właściciela  bądź dyrektora hotelu.
3.  W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4.  Hotel nie akceptuje zwierząt.
5.  Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6.  Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
7.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając ich funkcjonalności i bezpieczeństwa z korzystania.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU

Dyrekcja Hotelu Restauracji „Chata Karczowiska”

Dojazd
Dojazd
Zadzwoń
Zadzwoń
Rezerwuj
Rezerwuj
menu menu